Tuy?t k?’ kích thích ‘núi ??i’ khi?n nàng ch?t ng?t

“Núi ??i” là vùng c? th? mang l?i cho ph? n? nh?ng xúc c?m tuy?t v?i nh?t. ?? có cu?c yêu th?t hoàn h?o cánh mày rau ch? b? qua vòng 1 c?a nàng nhé.

Tho? m?n nh? nh? hoa

Theo các chuyên gia tình d?c h?c: Có ??n 70% ph? n? cho bi?t có th? th?ng hoa nh? ???c kích thích núi ??i, tuy nhiên g?n nh? r?t ít ph? n? ly gi?i ???c vì sao l?i có hi?n t??ng này.

?i?m mà ph? n? mu?n chàng ch?m ??n nhi?u nh?t ??u tiên là c? và vòng m?t. Ch? c?n sau vài phút kh?i ??ng ? nh?ng vùng này, nàng s? ???c ??a vào tr?ng thái s?n sàng ngay, th?m chí n?u ch?ng d?ng l?i nhi?u h?n ? vùng này nàng s? th?y mình th?t s? trong tr?ng thái h?ng ph?n.

M?i núi ??i m?t cách ’yêu’

Núi ??i l?n, h?y yêu t? bên ngoài núi ??i, ph?n ? ngay d??i nách s? khi?n nàng sung s??ng.

Núi ??i mini, vòng m?t nh? có ?? nh?y c?m h?n b? ng?c l?n do chính kích th??c c?a chúng và b?n có th? yêu vòng 1 bé nh? c?a nàng theo cách b?n mu?n.

Núi ??i x?, kh?ng ???c c?ng tràn, ?? nh?y c?m c?ng kém ?i, vì day th?n kinh kích thích ?? b? kéo d?n do ?ó m?i ??ng tác au y?m v?i hai trái ?ào này c?n ki?n nh?n và nh? nhàng h?n.

Ph?n l?n phái n? thích s? nh? nhàng

N?u b?n quá m?nh b?o khi?n nàng ?au thì nàng s? khó ch?u và kh?ng thích h?p tác. Ph? n? ?a s? ?a thích s? d?u dàng. Vi?c ?àn ?ng nang niu c? th? h? c?ng là cách th? hi?n tình yêu c?a chính mình. Vì th? cánh mày rau kh?ng nên quá táo b?o khi yêu vòng 1 c?a nàng.

S? d?ng d?u qu?

Thoa m?t chút d?u qu? ho?c h?n h?p d?u qu? tr?n v?i m?t vài gi?t d?u ? liu vào vòng 1 c?a nàng. Sau ?ó, b?n có th? th?i vào khu v?c này ?? t?o c?m giác tê tê, nàng s? r?t thích thú.

Ngoài ra b?n c?ng có th? s? d?ng d?u b?i tr?n t? nhiên ?? mát xa nh? nhàng “núi ??i” c?a nàng. ??ng tác này s? kích thích các day th?n kinh nh?y c?m, khi?n nàng c?m th?y tho?i mái và d? ch?u h?n.

H?y ?? “núi ??i” ?m ??t

H?y th?c hi?n ?i?u này d??i vòi hoa sen trong nhà t?m, ??c bi?t là v?i n??c ?m. H?i nóng s? khi?n nhi?t ?? c? th? t?ng cao, do ?ó làn da c?a b?n c?a c? 2 c?ng s? nh?y c?m h?n khi ti?p xúc v?i nhau.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

error:
炸金花现金版