H??ng D?n Mua Hàng

I. Cách 1:

Khi có b?t c? v??ng m?c nào c?n t? v?n, ho?c mu?n ??t hàng s?n ph?m nào, b?n ??u có th? g?i vào hotline: 0901.068.111 vào 24/24h (k? c? ngày l?, và ch? nh?t ), chúng t?i s? lu?n ph?c v? b?n.

II. Cách 2:

– B??c 1: Tìm ki?m s?n ph?m

B?n có th? tìm ki?m s?n ph?m theo nhi?u cách

+ Click vào “DANH M?C S?N PH?M” ?? xem t?ng chuyên m?c s?n ph?m, sau ?ó b?n có th? ch?n m?t chuyên m?c mà mình c?n tìm, t?t c? s?n ph?m b?n c?n ??u n?m trong chuyên m?c này.

+ Ho?c: b?n c?ng có th? g? t? khóa c?n tìm t? ? tìm ki?m s?n ph?m, và b?m vào tìm ki?m, h? th?ng s? d?n b?n ??n m?t trang danh sách s?n ph?m ch?a t? khóa b?n c?n tìm.

– B??c 2: xác ??nh s?n ph?m b?n c?n mua

– T? danh sách s?n ph?m, b?n ch?n m?t s?n ph?m mà mình c?n, sau ?ó click vào xem chi ti?t.

– Trong trang chi ti?t s?n ph?m, có ??y ?? th?ng tin v? s?n ph?m, giá c?, khuy?n m?i (n?u có), hình ?nh s?n ph?m …

– N?u b?n mu?n và ch? mua m?t s?n ph?m này, b?n b?m vào nút “??T HàNG NHANH” h? th?ng s? di chuy?n ??n form ??t hàng nhanh, b?n ch? c?n ?i?n m?t vài th?ng tin c?n thi?t, và b?m vào “G?I ??N HàNG” h? th?ng s? l?u l?i th?ng tin ??n hàng c?a b?n. Trong vòng 24 ti?ng sau ?ó, t? v?n viên s? liên h? v?i b?n.

– N?u b?n mu?n mua thêm s?n ph?m khác, b?n có th? b?m vào nút “THêM VàO GI? HàNG”, thì s?n ph?m này s? ???c thêm vào gi? hàng c?a b?n, ?? b?n có th? yên tam ch?n thêm s?n ph?m khác cho mình. Sau khi hoàn t?t quá trình ch?n s?n ph?m, b?n có th? ?i t?i trang Thanh Toán th?ng qua bi?u t??ng gi? hàng ? trên cùng.

CHúC B?N Có NH?NG GI?Y PHúT MUA S?M THO?I MáI TRêN www.gnzhw.cn